Belastingen worden alvast bruisend !

Het nieuwe meerjarenplan 2014-2019 werd op 16 december door de
bestuursmeerderheid goedgekeurd. Vlaams Belang onthield zich omdat er in het
plan, naast een aantal goede elementen een aantal fouten staan en het financieel
plaatje er op het einde van de rit eigenlijk niet beter op wordt.


Het gemeentebestuur zet naast efficiëntie een modernisatie in op communicatie en
verkeersveiligheid. Vandaar de talrijke communicatie- en informaticaprojecten
die ons veel geld kosten. Er wordt eveneens een grote inspanning geleverd om de
scholen en de verenigingen tegemoet te komen en het bestuur heeft ook de moed
gehad om een eerste aanzet te geven tot een slanker personeelsbeleid en een
beter patrimoniumbeheer.

 

 

De grote commotie onder het personeel heeft natuurlijk alles te maken
met de onduidelijke communicatie die burgemeester Sels heeft gevoerd. Eerst
moesten er 25 banen verdwijnen, daarna werden dat 25 VTE (voltijdse
equivalenten), vervolgens moest er voor een bepaald bedrag van die equivalenten
bespaard worden zodat het personeel er eigenlijk niet zo goed wijs meer uit
geraakt en op deze gemeenteraad dan ook massaal aanwezig was.

Nu heet het dat men door efficiëntiewinsten dit aantal ontslagen
mogelijk kan verminderen en dat men naakte ontslagen wil vermijden. Op twee
mensen na die hun ontslagbrief inmiddels al hebben gekregen en waar het bestuur
niet op terug komt.

 

 

Na de "papierslag-rel" volgt nu dus de
"personeelsafslankingsrel". De inkrimping op personeel kan wat Vlaams
Belang betreft enkel gebeuren doornatuurlijke afvloeiingen(pensioen,
loopbaanonderbreking, deeltijds werken ed.). Als teken van besparing had dit
college alvast een extra N-VA-schepen kunnen schrappen.

 

 

Vlaams Belang verhult niet dat er verschillende punten van ons programma
worden gerealiseerd. Zo verhuist de wijkpolitie niet naar Hagelstein maar komt
deze samen met de dienst toerisme in het gemeentehuis. Vlaams Belang vroeg in
het verleden reeds om maatregelen te nemen tegen de hoge kosten van de drie
zwembaden en hier wordt op ingegaan met de sluiting van het Leylandbad. De Leylandsporthal
verdwijnt in 2016 en een alternatief wordt uitgewerkt met Heiveld. De sluiting van
de drie bibliotheekfilialen is voor ons een brug te ver. De zwembaden vallen
immers ook niet terug van 3 op 1. Gezien de afstand en het bijna evenredige
aantal uitleningen zouden wij het bibliotheekfiliaal in Waver willen behouden,
wel op een andere locatie en geclusterd met andere culturele functies.

 


Daarnaast plant men voor43 miljoen € investeringen en dit hoge bedrag doet in
feite alle besparingen te nieten levert bovendien een diepe schuldenput van
meer dan21 miljoen € op.

 


Had men een even grote zuinigheid aan de dag gelegd bij de uitgaven voor
investeringen als bij de besparingen op kosten voor het gemeentepersoneel,
politie, ocmw dan had dit een goede begroting kunnen worden. Dat er een nieuw
woonzorgcentrum moet komen zal niemand betwisten. Dat er ingrepen moeten
gebeuren in wegenis en rioleringen en dergelijke ook niet. Maar moet er nu
echt1.7 miljoen€ gespendeerd worden aan vernieuwing van de vierdorpskernen? Dat
men eens begint met twee kernen, Elzestraat en Waver, waar de vraag het grootst
is. Moet men165.000€investeren voor tijdelijke maatregelen aan de Berlaarbaan
wetende dat er een overeenkomst met de hogere overheid bestaat om de
Berlaarbaan over te dragen?

 


Het weze duidelijk. Katelijne Waver bruisend maken zal met deze ploeg zijn
prijs hebben. We gaan met zijn allenmeer belastingen betalen. Van in de wieg
(afschaffing geboortepremies) tot in de kist (verhoging begraafconcessie) en al
wat daar tussen ligt (contantbelasting van 54 euro per gezin voor het afhalen
van huisvuil, dagprijsverhoging woonzorgcentrum en nog tientallen andere nieuwe
of verhoogde retributies) zal elke inwoner mee moeten betalen om het programma
van deze ploeg te verwezenlijken. En op het einde van de rit (2019) blijkt ook
nog eens de kas leegte zijn! Wedden dat u daar niet voor gekozen heeft?Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...