Onze gemeente wil meer geld uitgeven dan ze ontvangt.

De begroting 2005 werd op de valreep vorig jaar in december op de gemeenteraad voorgesteld. In zo’n begroting worden de uitgaven en de inkomsten van de gemeente gepland. Belangrijk genoeg dus om U hierover bijkomend te informeren.
Men voorziet een duidelijke stijging van de werkingskosten, en opnieuw plant men meer geld uit te geven dan dat er ontvangen wordt ! De gevolgen van het grote nieuwe gemeentehuis
(onderhoud) laten zich voelen. In 2005 wordt er een vroeger geplande lening van 100 milj. Bef. aangegaan waardoor de rentelast terug de hoogte ingaat.
Te samen met grote inkomstenverminderingen voor de komende jaren vinden wij dat spaarzamer moet omgesprongen worden met het geld van de overheid, en dat bent U en ik.
Door de stijgende personeels- en werkingskosten vertoont deze begroting een negatief resultaat (-1,2 milj €) op het eigen dienstjaar.
De kosten voor personeel verhogen met +4,3% onder meer door een stijging van het vakantiegeld en de uitbreiding van het gemeentepersoneel. Moesten hierdoor de uitgaven dalen voor de werken, uitbesteed aan derden, dan zou dit wellicht te verantwoorden zijn, doch het omgekeerde is waar.

Ook de werkingskosten stijgen met +10,5% over praktisch de gehele lijn. De kosten voor algemeen bestuur zelfs met 33% (meer examens met betaalde juryleden, meer advocatenkosten, de elektronische identiteitskaart, … ).
Hier duiken natuurlijk de kosten voor het onderhoud van het nieuwe gemeentehuis op, die beduidend hoger liggen dan destijds voor het oude gebouw. Het onderhoud door een externe firma gaat van
33 000€ naar 44 800€, elektriciteit van 13 000€ naar 22 000€…
De waterschade aan boeken, waarover vorig jaar bij hoog en bij laag beweerd werd dat er niets aan de hand was, bedraagt 7.000€
Met dalende inkomsten in het vooruitzicht (liberalisering van energiemarkt, de hervorming van het gemeentefonds) zou ons gemeentebestuur zowel de personeelsuitgaven als de werkingskosten moeten drukken. Van het fameuze hakbijlcomité, dat juist de werkingskosten ging reduceren, is niets te merken in deze begrotingscijfers. Onbegrijpelijk zijn de receptie- en representatiekosten waarvoor men samen 30% meer voorziet dan wat daaraan in 2003 werd uitgegeven.
Het Vlaams Belang is van mening dat meer dan ooit een beperking van de gemeentelijke taken zich opdringt en dat kost wat kost de werkings– en personeelskosten moeten teruggedrongen worden. Doet men dit niet, dan zal men de belastingsbetaler hier weer voor laten opdraaien..
Betreft de investeringen neemt men gelukkig wat gas terug. (Ze liggen 40% lager dan in 2004).
Blijkbaar is er met onze opmerking tijdens de begrotingsbespreking van 2004 rekening gehouden. Toen stelde onze fractie dat de gemeente zijn investeringsbudget moest reduceren,.
Toch zijn er wat betreft de investeringen grote vraagtekens te zetten, zowel naast de oplopende kosten voor de restauratie van de Schranshoeve (een uiterst slecht voorbereid dossier) als naast de bijkomende kosten van het nieuwe gemeentehuis ( een tapijt van 10.000€ voor de arduinen vloer van de raadzaal, houten wanden voor 10 000€..).
Het Vlaams Belang stelt vast dat de investeringen van 2005 worden gefinancierd met de BTW recuperatie van het nieuwe gemeentehuis en met de verkoop van het oude gemeentehuis.
Dit zijn éénmalige bronnen van inkomsten, en verkocht is verkocht ! Vraag is hoe men de volgende jaren de investeringen zal financieren ? Alvast niet met overschotten op de gewone dienst want die zijn er niet.
Gelukkig wordt er niet bijgeleend. Wél is men nu verplicht door het hoge uitgavenniveau van het verleden toch een vroeger ingeschreven lening uit te voeren en stijgt de schuldenberg, die lichtjes gedaald was naar 18 milj € terug naar 22 milj €.
Al bij al , een naar onze mening bescheiden begroting die echter geen ommekeer brengt in het gevoerde financiële beleid. M.a.w. uitgaven voor personeel en werking worden niet voldoende ingeperkt en zijn hoger dan de inkomsten. Gaat men zo voort en komen er van de hogere overheid geen bijkomende middelen, dan zal een belastingsverhoging onvermijdelijk zijn. Een kerntakendebat ivm wat de gemeente moet doen, en wat ze niet hoeft te doen moet, wat ons betreft, zo snel mogelijk gevoerd worden.

Johan Cools
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...