Quota voor indicator (lees allochtonen) leerlingen ondermijnen ons onderwijs

Vanaf volgend schooljaar verplicht de hogere overheid onze gemeente om percentages vast te leggen voor zogenaamde indicator leerlingen.
In theorie worden hiermee leerlingen bedoeld uit gezinnen die een schooltoelage trekken of gezinnen waarvan de ouders geen diploma secundair onderwijs bezitten. In de praktijk gaat het over vooral allochtone kinderen. Het CD&V + N-VA bestuur besliste samen met VLD en SP&A om te streven naar 25% in Octopus, 20% in de Gloc en maar liefst 28% in de Dijksteinschool. Doordat onze scholen sterk bezet zijn is de kans reëel dat gewone leerlingen (zogenaamde niet indicator leerlingen) kunnen geweigerd worden wanneer het % bestemd voor deze categorie (voor Dijkstein 72%) bereikt is. CD&V / N-VA / SP&A / Groen denken dat men zo in de scholen een sociale mix (lees multiculturele samenstelling) zal bekomen die overeen komt met de bevolking van onze regio.
Doordat onze scholen in een zogenaamd Lokaal Samenwerkings Project met Mechelen werken zal dit enorme gevolgen hebben. In Mechelen zijn er scholen met 95% allochtonen (waarvan het merendeel indicatorleerlingen) en deze zullen worden verspreid over de randgemeenten.
Gevolg zal zijn dat menig Vlaamse ouder zijn kinderen elders naar school zal sturen.
Uiteraard heeft Vlaams Belang geprotesteerd (zowel in het Vlaams Parlement als hier in de gemeenteraad) tegen deze maatregel die puur ideologisch is en niets te maken heeft met een kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. Johan Cools vernoemde verschillende studies  
( oa. PISA – program for international student assessement, studie van Professor Donkers v/d universiteit van Maastricht)  waaruit blijkt dat gemengde scholen het onderwijsniveau en de leerprestaties naar beneden halen.  
In Nederland hebben ze dit ondertussen begrepen. De Nederlandse regering streeft niet langer naar sociale mix maar focust op de kwaliteitsverbetering van het onderwijs en zo hoort het. 
Wat stelt Vlaams Belang voor ? 
We moeten opnieuw het grondwettelijk principe van vrijheid van onderwijs centraal durven plaatsen en de vrije schoolkeuze garanderen.
In de praktijk betekent dit het afschaffen van het Gelijke Onderwijs Kansen decreet en het decreet inschrijvingsrecht.
Het Vlaams Belang  pleit voor een maximum % aantal anderstaligen in elke klas en het reorganiseren van concentratiescholen in de richting van inburgeringscholen. Alle leerlingen van allochtone afkomst met leer- of taalachterstand moeten in deze scholen terechtkomen.  
Op deze manier wil het Vlaams Belang echte gelijke onderwijskansen creëeren voor zowel autochtonen als allochtonen want momenteel staat het GOK vooral voor positieve discriminatie, met ongelijke kansen voor autochtonen als gevolg !
 
  

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...