Ruimtelijke ordening: het belangt U zeker aan!

Het indelen van de gemeente in bouwzone, of zone voor bedrijven, of groenzones, of zones voor openbaar nut is één van de hoofdtaken van een gemeentebestuur.
Eenmaal de grote lijnen uitgetekend zijn (zoals in het Gemeentelijk ruimtelijk Structuurplan of GRS) worden er fijnmazigere plannen opgesteld, meestal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen genoemd of RUP’s. Zij bevatten meer gedetailleerde voorschriften in verband met de bestemming, de inrichting en het beheer van de toegelaten activiteiten. Ook aanduiding van de bouwzones, bufferzones, bouwhoogtes vind je er in terug.
Een bouwvergunning zal steeds moeten voldoen aan de voorschriften van het toe te passen RUP.
Nadat een RUP voorlopig goedgekeurd is door de gemeenteraad, volgt er de periode van het zogenaamde openbaar onderzoek. Tijdens deze periode kan iedereen zijn bezwaren betreffende het plan indienen.

Zo werd er onlangs een tweede RUP ‘zonevreemde bedrijven’ goedgekeurd. Via zo’n RUP tracht men een oplossing te bieden voor die bedrijven die in een zone staan waar ze in theorie hun activiteiten niet mogen uitvoeren. In dit laatste RUP worden uitbreidingsmogelijkheden geboden voor o.a. het bedrijf SANAC dat aan de Mechelsesteenweg ligt, over de ingang van de veiling.
Deze uitbreidingsmogelijkheden houden onder meer in dat bedrijfsgebouwen kunnen neergepoot worden achter de omliggende woningen.

Onze verbazing was enorm groot toen we vaststelden dat de omliggende inwoners blijkbaar geen weet hadden van deze verandering.
Volgens de wet moet de gemeente, tijdens de periode waar men bezwaren kan indienen, zijn inwoners enkel informeren via de uithangborden aan het gemeentehuis en een vermelding in enkele lokale kranten.
Efficiënter, én eerlijker, zou zijn dat de gemeente de omliggende bewoners schriftelijk en persoonlijk op de hoogte stelt van de nakende wijziging en daarbij vermeldt dat bezwaren en opmerkingen kunnen ingediend worden tijdens de periode van openbaar onderzoek.

Onze Vlaams Belang afgevaardigde maakte deze opmerking in de GECORO vergadering (GECORO= Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening). Maar zoals dikwijls het geval is, werd hieraan geen gevolg gegeven.
Het is daarom dat het Vlaams Belang dit RUP dan ook niet goedkeurde.
Intussen heeft het Vlaams Belang dit voorstel ook geformuleerd op de gemeenteraad van maart.

Johan Cools

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...