Serrebouw in onze gemeente: kansen of doemscenario !


Het is algemeen geweten dat de groenteteelt en de glastuinbouw in onze gemeente de laatste jaren afgebouwd werd. Dicht bij het centrum van Sint-Katelijne-Waver is veroudering van het serrebestand duidelijk zichtbaar. Deze glastuinbouwbedrijven zijn dringend toe aan afbraak en/of vernieuwing. Tekenend is ook dat de omzet van de Mechelse Veilingen in 2009 stagneerde maar voor 2010 is er een beduidende groei  omdat minder tuinders toch meer produceren met 2500 producenten in een straal van 50 km rond de veiling.  Er is bovendien sinds 2000  Greenpartners cv, wat een nieuwe coöperatieve telersvereniging uit Sint-Katelijne-Waver is. Wegens de hogere energiekosten en de concurrentie van het buitenland is er een algemene tendens dat er minder landbouwbedrijven zijn, maar dat de gemiddelde oppervlakte van één bedrijf verhoogt omwille van de rentabiliteitsredenen.


 


Vandaar dat men op Vlaams niveau op zoek is gegaan om in onze regio nieuwe mogelijkheden voor serrebouw te onderzoeken in de bestaande agrarische gebieden en dit te koppelen aan mogelijkheden voor bosuitbreiding. Dit houdt in dat er in een eerste fase een voorstudie wordt gemaakt waarin men de impact van mogelijke scenario’s analyseert. Vervolgens zal er een verfijning gebeuren per bedrijf van de effecten rond serreconcentraties in een zogenaamd Landbouw Effecten Rapport (LER). Dit zal hoogst waarschijnlijk de aanloop zijn van een gewestelijk RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) voor de serrebouw in onze gemeente.


 


Afgelopen maanden werd de voorstudie afgerond en heeft men een eerste eindrapport voorgesteld. Dit gebeurde in onze gemeente op 17 februari.


Naar onze mening heeft het CD&V en NVA bestuur hier duidelijk steken laten vallen want zij heeft toegelaten dat men enkel de actieve landbouwers heeft uitgenodigd. Blijkbaar wenst men deze plannen zo lang mogelijk binnenskamers te houden want ook de gemeenteraad werd niet geïnformeerd . Gelukkig werkt de TAMTAM in onze gemeente en is er het internet waardoor de raadszaal gevuld was met meer dan 100 toehoorders.


Het Vlaams Belang eiste op de gemeenteraad van 7 maart dat het bestuur, in samenspraak met de voltallige gemeenteraad, nu werk maakt van een visie rond deze mogelijke serreconcentraties.
Als voorzet stelt het Vlaams Belang het volgende voor :


1   Het bestuur moet vanaf heden transparant communiceren met alle
            inwoners en landbouwgebruikers van de betrokken gebieden.


2   De betrokken inwoners moeten snel geïnformeerd worden, met
            bijzondere aandacht voor zij die verbouwingsplannen indienen bij
            het gemeentebestuur of zij die aan het verbouwen zijn.


3   Het gemeentebestuur bepaalt voor de geselecteerde zone’s
            een maximum percentage serreoppervlakte, een minimum
            percentage open ruimte,  en een minimum te realiseren
            percentage natuur- en bosgebied zodat onze gemeente vanaf nu
            duidelijk maakt aan de betrokken overheden tot hoever wij als
            gemeente willen gaan.

            De invulling moet minimale impact hebben voor de bestaande
            bewoners van deze gebieden.


4   In dit plan moeten onteigeningen vermeden worden en moet de
            bestaande lintbebouwing gevrijwaard worden,
            m.a.w. voldoende
groenbuffers en voldoende afstand (bijv.
            200m) tussen bestaande lintbebouwing en de nieuwe bedrijven.
            Extra aandacht voor vrijwaring van de omgeving van het Hagelstein
            scholencomplex alsook de fietsroutes voor de kinderen.
 


5   De bestaande landbouw en tuinbouw in openlucht en in reeds
            bestaande serres mag geen hinder ondervinden van de nieuwe
            serrebouw m.a.w.extra aandacht voor het hemelwater dat door de
            serres niet in de grond kan insijpelen en dat moet opgevangen
            worden om te vermijden dat de akkers te vochtig staan


6   Het gemeentebestuur moet eisen dat het nauw betrokken wordt
            indien er een gewestelijk uitvoeringsplan zou worden opgemaakt 
             
(RUP)


7   De gemeente moet eisen dat in deze twee zones meetpunten
            komen voor de opvolging grondwaterkwaliteit en de luchtkwaliteit.
            Deze metingen moeten toegankelijk zijn voor onze inwoners Kortom, het gemeentebestuur moet nu regels opstellen, duidelijk vanuit het voorzorgsprincipe,  met betrekking op het behoud van de leefkwaliteit in onze gemeente 
(landschap, verkeer, waterhuishouding, luchtvervuiling, geluidshinder, …) .


 


Johan Cools


Johan Cools
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...