Uitslagen enquête Sint-Katelijne-Waver

Als ondersteuning voor de opmaak van ons lokaal verkiezingsprogramma,  konden jullie in juni een enquête invullen die bij de Vlaams Belangkrant zat. Er was niet alleen respons van Vlaams Belang aanhangers maar ook van diverse mensen die voor de andere partijen stemden. De belangrijkste conclusie is dat de mensen voor de toekomst deze gemeente landelijk, veilig en leefbaar willen houden.
Het thema veiligheid staat ook hier hoog op de agenda. 73% vindt dat de criminaliteit harder moet aangepakt worden.  Tweederde vindt dat er te weinig blauw in de straat te zien is, temeer daar evenveel ondervraagden invulden dat ze hun wijkagent niet kenden. Slechts 11% vindt dat de drugsproblematiek goed aangepakt wordt. Zeven op de tien vindt dat er ook camera’s moeten komen op criminaliteitsgevoelige plaatsen in de gemeente en 78% vindt dat het politiewijkkantoor absoluut in het centrum moet blijven.
De kloof tussen de politiewerking en de burger is dus te groot.
Een derde van de ondervraagden gaf ook te kennen  al slachtoffer van een misdrijf te zijn geweest. De helft daarvan had al met inbraak te maken. Dat blijkt volgens de politiecijfers ook de grootste misdaad in onze gemeente en de zone Bodukap.
Zoals ook uit andere enquetes blijkt is verkeersveiligheid belangrijk voor de burger.
62% van de respondenten voelt zich als voetganger of fietser niet veilig in het verkeer , laat staan dat men de kinderen veilig naar school kan laten fietsen. Voetpaden en fietspaden kunnen beter verzorgd worden vindt een kleine meerderheid.
Specifiek ondervraagd naar de mening over de aanleg van de Mechelsesteenweg van aan het gemeentehuis tot aan het kruispunt met Heiveld is 65% van de ondervraagden niet tevreden over deze realisatie van vroegere Sp.a-schepen Servaas De Vries. Een miskleun, onoverzichtelijk en gevaarlijk, onduidelijk, onlogisch, teveel hoeken, een voorrangsregeling die niet werkt, het zijn maar enkelen van de vele negatieve bedenkingen die de inwoners zich maken bij deze straat. Het Vlaams Belang wil dan ook dat de volgende legislatuur deze zone terug aangepakt wordt. 
Wat het sociale beleid betreft vindt 86% dat eigen inwoners voorrang moeten krijgen bij de toewijzing van een sociale woning. Een lichte meerderheid vindt ook dat er te weinig sociale woningen in Sint-Katelijne-Waver zijn. Over de mogelijkheden van buitenschoolse opvang is men wel tevreden. De helft van de mensen vindt dat de speelpleintjes er echter niet veilig en proper bijliggen.
Aan wat hechten onze inwoners nog belang. Goede voetpaden (70%), openbaar vervoer (68%), de huisvuilophaling en het containerpark (beiden 59%).
Over de huisvuilophaling is 45% van de bevolking tevreden. Wel blijkt dat er 20% van de respondenten vraagt naar meer ophaling van grof vuil.
In onze gemeente wordt grof vuil 1 x per week opgehaald. Het verhogen van het aantal beurten lijkt ons niet aangewezen omdat hier duidelijk een prijskaartje aan vast hangt en omdat dit de mensen minder zal aansporen om minder afval te produceren.   
Onze inwoners hechten ook belang aan gemeentelijke informatie (57%) en sociale woningen en serviceflats worden als heel belangrijk naar voren geschoven. Een nieuwe cultuurzaal bouwen behoort niet tot de prioriteiten. Uit onze bevraging blijkt dat 70% akkoord is om de bestaande kleinere zalen in de vier kernen uit te breiden of te moderniseren. Slechts 14% wil een nieuwe zaal.
Nog een voorstel van Vlaams Belang dat hoog scoort is de plaatsing van een elektronisch infobord in elke kern waarop gemeentelijke activiteiten/wegomleggingen aangekondigd worden.  Momenteel was het huidige CD&V bestuur enkel bereidt om via het boetefonds van de politie één mobiel infobord te gebruiken om alle wegomleidingen bij wegenwerken te vermelden. Tot op heden heeft niemand dat bord gezien in Sint-Katelijne-Waver, niettegenstaande er genoeg wegomleidingen zijn met de diverse wegenwerken die momenteel bezig zijn! Drievierde van de ondervraagden wil een vast infobord per kern geplaatst zien.
Inzake bevolkingsbeleid geeft 60% te kennen dat het aantal inwoners in Sint-Katelijne-Waver niet drastisch moet stijgen. Dat is volledig in overeenstemming met het aantal mensen dat dit gemeentebestuur niet volgt in zijn wil om een grote verkaveling te realiseren in Maenhoevevelden ondanks een negatief advies van de raad van State. Maar liefst 73% vindt dat het gemeentebestuur zijn plannen daar moet stoppen.  Nog eens 78% gaf de voorkeur aan open gebieden i.p.v. meer woongebieden. En tot slot vindt 86% dat onze gemeente niet meer asielzoekers moet opvangen.
Er werd ook gepolst naar de slechtste beslissing van dit bestuur. Blijkbaar ligt er bij de mensen heel wat op de maag. Vooral het verkeersbeleid dat als één chaos wordt ervaren scoort hoog. Werken die overal tegelijk beginnen, wegen die niet aangepast zijn aan de verkeerstoename, de verkeerssituatie in de Stationsstraat, de verkeersoverlast vooral op de Mechelsesteenweg en het teveel aan werken zijn enkele van de vele opmerkingen.
Daarnaast is er ook heel wat kritiek op de plannen om glastuinbouwzones te creëren en om een verkaveling in Maenhoevevelden te realiseren. Logisch ook omdat deze twee grote dossiers de gemeenteraad van de laatste twee jaar domineerden. Ook gaan een deel mensen niet akkoord met de onteigeningen die men van plan was te doen om de nieuwe cultuurzaal aan de Leliestraat te bouwen. Nog een pijnpunt is de komst van een KMO-zone in het centrum en de vele openbare werken die op de rol staan. iHier en daar is er ook kritiek op de hoge dagprijs van het woonzorgcentrum en het feit dat nieuwe Belgen een specifieke begeleiding krijgen op oude Belgen bij  het toekennen van een sociale woning.
Tot slot werd de vraag gesteld waaraan een nieuw bestuur aandacht moet schenken.  Blijkbaar een hele boterham. De bewoners willen vooral het landelijk karakter in dit dorp bewaren door meer groen, meer betere fietspaden, propere voetpaden en het tegengaan van sluipverkeer en zwerfvuil. Ook inzake communicatie moet het beter door meer met de mening van de burger rekening te houden (= meer dan luisteren) en een betere communicatie te voeren.  Opvallend ook dat velen een zuiniger beleid vragen. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor de grootste groep, de ouderen, die nood hebben aan serviceflats. Naast nog vele andere losse punten willen we afronden met de opmerking dat er vanuit Onze-Lieve-Vrouw-Waver heel wat klachten kwamen over de Bosstraat waar dringend moet ingegrepen worden aan de Ursulinnenschool waar het nu te druk is met alle schoolbussen en auto’s die op de weg parkeren.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...