Verkaveling Maenhoevevelden wederom teruggefloten (deel II)

Eind mei vorig jaar vroeg Vlaams Belang aan de gemeente en Igemo om de verkoop van de gronden van fase 1A van de Maenhoevevelden aan de Mechelsesteenweg uit te stellen. De partij vroeg om eerst de lopende procedures af te wachten. Peter De Bruyne, algemeen directeur van Igemo, zag toen echter geen enkele reden om het project waarbij 49 kavels zouden bebouwd worden af te blazen. 

Wie niet luisteren wil, moet voelen zullen ook de mensen van het actiecomité 'Laat het Groen' gedacht hebben. Deze dienden bezwaar in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen het afleveren van deze vergunningen door zowel gemeente als provincie. Normaal kan zo'n procedure twee jaar in beslag nemen. Igemo wilde dit risico niet nemen en lokte een kortgedingprocedure uit door in juni met de voorbereidingswerken al te beginnen waardoor alles sneller zou verkopen. Igemo kwam echter bedrogen uit. Nadat ze de procedure tegen hun onteigeningsmachtiging al tweemaal hadden verloren, kregen ze afgelopen week ook een schorsing opgelegd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Er mag voorlopig niets met deze kavels gebeuren, er mag geen nieuwe straat aangelegd worden, men mag geen reliëfwijziging doorvoeren of ontbossen. Igemo, dat gehoopt had tegen eind 2015 met de voorbereidende werken klaar te zijn, ziet zo zijn timing teniet gedaan.   

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vermeld in haar arrest van 15 december 2015 dat de verkavelingsvergunning door de gemeente goedgekeurd en door de deputatie van de provincieraad van de provincie Antwerpen bekrachtigd, en verleend aan Igemo, geschorst wordt. Deze beslissing werd grondig toegelicht en gemotiveerd in een 54 pagina’s tellend arrest en was gebaseerd op :

      – de beoordeling van de hoogdringendheid (eerste voorwaarde tot schorsing)

      –  de beoordeling van de ernstige middelen (tweede voorwaarde tot schorsing)

Het project Maenhoevevelden, deel uitmakende van deelgebied 9 “Stedelijk woongebied Maenhoevevelden van het GRUP Mechelen”, diende onderworpen te worden aan een plan-MER, wat niet gebeurd is. Aspecten zoals mobiliteit, leefbaarheid en geluidshinder werden niet of oppervlakkig onderzocht.

Het Vlaams Belang, dat als enige partij dit actiecomité al veertien jaar onafgebroken steunde met talrijke tussenkomsten tijdens de gemeenteraden van wijlen de heer Louis De Groen en Johan Cools, is blij met deze uitspraak.  De strijd voor behoud van het groen (geen ontbossing van 2500 m3) en de leefbaarheid in deze buurt blijven voor Vlaams Belang prioritair.

Nadat eerder de Raad van State een eerste RUP Maenhoevevelden in 2012 al een negatief advies had gegeven is dit een nieuwe overwinning voor het actiecomité dat onder leiding van Cyriel Coen en met een uitmuntend advocaat een sterk dossier had ingediend. De financiële belangen voor Igemo en de gemeente zijn in dit verkavelingsproject echter groot (8 miljoen euro) zodat de strijd nog niet gestreden is. Misschien dat men daar best nog eens de plaat 'Laat ons een bloem' van Louis Neefs beluistert. Of zouden ze toch liever de voorkeur geven aan money, money, money van Abba?

PS Wie vorige artikels over Maenhoevevelden wil lezen, dient bovenaan op tabblad 'actualiteit' te klikken en de desbetreffende artikels te overlopen.

www.vlaamsbelangsintkatelijnewaver.be/1/68/

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...