Vlaams Belang standpunten: meer dan ooit actueel !!

Misschien is het u ook al opgevallen maar de laatste weken regent het in de media met berichten over het niet functionneren van dit land. Er kan geen dag voorbijgaan of men hoort op televisie of  radio berichtgeving over de slechte toestand van de Belgische economie (bedrijven die vertrekken of sluiten), of over de onveiligheid in Brussel (vandaag nog met de roofoverval in Ukkel, balans moeder van 3 kinderen doodgeschoten na overval op juwelenwinkel) , of over het falende migratiebeleid (het niet vervolgen van schijnhuwelijken en de hiermee gepaard gaande volgmigratie, de 500€/dag aan Asielzoekers die geen opvang hebben,…) . De conclusie is telkens dat men wel weet wat er hapert en dat men perfect de oplossingen kent, maar de traditionele partijen blijven gegijseld door de PS in Wallonië. De verschillen in visie tussen Wallonië en Vlaanderen zijn zo groot dat uiteindelijk alles blijft zoals het is. Gevolg is dat Vlaanderen mee achteruit wordt getrokken en dit op allerlei gebieden: de basiswaarden van onze samenleving zoals geborgenheid en veiligheid, onze nederlandse taal, werk met perspectief, onze normen en waarden…   dit alles dreigt verloren te gaan.
Hoe dan ook, meer en meer blijkt dat de grote uitdagingen voor onze regio diegene zijn welke 20 jaar geleden door het Vlaams Belang op de kaart werden gezet. Het toenmalige Vlaams Blok pleitte  voor een onafhankelijke en sterke Vlaamse economie, het behoud van onze identiteit door een streng  migratiebeleid,  een kordate aanpak van de criminaliteit en een sociaal beleid op maat van de modale Vlaming en de zwaksten onder ons.

Het  recept voor een sterke Vlaamse economie was en is nog steeds een onafhankelijk Vlaanderen dat zelf beslist over een vermindering van de belasting op arbeid,  dat zelf beslist over de nodige maatregelen om te komen tot een gunstig bedrijfsklimaat (adminstratieve vereenvoudiging, een goede bereikbaarheid, voldoende durfkapitaal, een kwalitatief onderwijs, …) zodat bedrijven zich hier komen vestigen en hier blijven.

Het recept voor het behoud van onze identiteit en onze taal ligt voor de hand. Het indijken van de migratie (strengere kriteria om onze nationaliteit te kunnen bekomen, stoppen met gezinshereenigingen, financiële borg, …), een kordaat uitwijzingsbeleid voor zij die zich niet aan onze wetten houden (uitzitten van de straf in het land van herkomst), steun aan zij die bewijzen dat ze onze waarden en normen overnemen.

Het recept voor de cordate aanpak van de criminaliteit was en is in de eerste plaats een uitbreiding van de gevangeniscapaciteit (zodat elke criminaal groot of klein, zijn straf effectief uit zit), een sneller werkend gerecht en een nultolerantiebeleid in bepaalde wijken. Hierin is een succesvol informaticasysteem onontbeerlijk waarin de gegevens gedeeld worden door de verschillende gerechterlijke en politionele diensten.

Het recept voor een sociaal beleid op maat van de zwaksten en de modale vlaming blijft het wegwerken van de wachtlijsten (kinderopvang, ouderenzorg, gehandikaptenzorg, …), het bewaren en moderniseren van de ziekenhuisinfrastruktuur (herwaardering van het personeel, beperken van de medische kosten, …). Om dit financieel overeind te houden moet de werkloze bevolking gëactiveerd worden (door opleiding, door een groter verschil tussen werkloosheidsuitkering en minimum loon).

Het weze duidelijk, de huidige beleidsmakers, maar ook zij die voordien de lakens uitdeelden, hebben in deze vier domeinen gefaald.
Meer nog, men komt telkens met halfslachtige maatregelen achter de feiten aanhollen. Getuige zijn de staten generaal voor het bedrijfsleven, de nultolerantie in Brussel zonder snelrecht, …
  
Langs de andere kant is het ergens hoopgevend dat meer en meer mensen, uit alle lagen van de bevolking, te maken krijgen met de gevolgen van dit kortzichtig beleid, zeg maar het stil staan van België. Hierdoor groeit het bewustzijn bij meer en meer Vlamingen dat het dringend tijd wordt dat onze regio onafhankelijk wordt.
Het is ook hoopgevend dat het Vlaams Belang, de nodige kennis heeft vergaard en nog steeds aan het vergaren is, over de manier hoe een onafhankelijk Vlaanderen kan tot stand komen. Niet door revolutie, maar door een Ordelijke Opdeling van België.
Twee weken terug organiseerde het Vlaams Belang rond dit thema een colloquium onder de titel "O2, of zuurstof voor Vlaanderen". Tijdens deze 
discutiebijeenkomst konden Vlaams Belangers maar ook mensen van buitenaf, kennismaken, suggesties doen en kritiek geven, op het globale plan om tot een onafhankelijk Vlaanderen te komen. Hierin werden ook de verschillende scenario’s voor Brussel besproken. Het is belangrijk te zien dat onze partij hierin een voortrekkersrol speelt en de nodige kennis verzamelt.
Deze kennis zal misschien vlugger van pas komen dan men op het eerste zicht dacht !

Johan Cools

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...