Vlaams Belang zegt als enige volmondig NEEN tegen verkaveling Maenhoevevelden

Verslag uit de gemeenteraad van 19/12/2016.

Vlaams Belang is al sinds het begin van het project Maenhoevevelden, dat nu bijna 15 jaar geleden de kop opstak, een hevige tegenstander geweest van de ontwikkeling van dit woonuitbreidingsgebied. Na mijn voorgangers Louis De Groen en Johan Cools die hier in het verleden felle pleidooien hebben gehouden trek ik deze lijn verder door. Ik som de voornaamste bezwaren van onze partij nog even samen:

  1. Er is geen draagvlak in de buurt – 254 gezinnen tekenden een petitie
  2. Het is een zeer watergevoelig gebied met heel wat flora dat we willen behouden
  3. We zijn tegen het volbouwen of verdichten van het gebied R6 tot aan Pasbrug-Nieuwendijk. Op die manier wordt een deel van onze gemeente verstedelijkt en komt de landelijkheid in deze kern op de helling te staan.
  4. Mobiliteitsproblemen. De nieuwe wijk komt op nog geen 300 meter van de R6 waar het nu tijdens de spitsuren al stilstaan is.  En dan moeten we de ontwikkelingen nog  afwachten met het nieuw ziekenhuis + Veilig Zuid. Aan de kant van Nieuwendijk is het momenteel ook al druk bevolkt door o.a. de nieuwe woonwijk Paepenhof
  5. Door de werken in fase 1A gaat men de andere onbebouwde gebieden nog meer met waterlast opzadelen. Momenteel krijgen we ook verouderde watertoetsen voorgeschoteld.
  6. Het actiecomité heeft sterke juridische expertise in huis met een beslagen advocaat. Actiecomité en omwonenden hebben inmiddels al vijf procedures gewonnen. Igemo zit hier dus met een geducht tegenstrever. Niets garandeert Igemo dat er geen zesde zaak zal volgen die wederom tot uitstel of afstel zal leiden.
  7. Het gaat hier niet om betaalbare woningen – prijzen zullen boven de 350.000 euro liggen. Grondprijs gemiddeld boven de 100.000 eur + minimum 250.000 euro om te bouwen
  8. Huidig bestuur heeft al diverse projecten voor betaalbaar wonen elders opgestart in onze gemeente  (Vlabo-project aan Ijzerenveld, de toekomstige kavels aan Eeckelenhoek, De Schrans, Leyland en er is nog het alternatief van Pasbrug).
  9. Sint-Katelijne-Waver heeft geen nood aan zoveel woningen (450 woningen voor het ganse project Maenhoevelden). Jaarlijks groeit onze gemeente met maximum 50 inwoners aan en de huidige woningmarkt voldoet daaraan. De laatste jaren zijn er overigens nog nooit zoveel appartementen en woningen bijgebouwd. Er waren diverse particuliere projecten zoals o.a. Heiveld, Woonproject Hoge Velden in de Esdoornstraat (11 woningen),   Waverhof aan de Dijk, de projecten van bouwfirma Schoovaerts en al hetgeen er in de Lemanstraat nog bijkomt aan appartementen met o.a. de invulling van het oude politiekantoor. Tijdens de vorige legislatuur werden er jaarlijks gemiddeld 85 huizen en 35 flats gebouwd. Onder dit nieuwe bestuur is dit gestegen naar een jaarlijks gemiddelde van 166 huizen en 120 flats! Dit aanbod volstaat volgens ons ruim om de nood van de plaatselijke bevolking op te vangen. Een zoektocht op een willekeurige immo-website leverde voor onze gemeente volgend resultaat op :

–  momenteel 50 woningen te koop : 34 huizen en 15 appartementen

– momenteel 11 huizen te huur

Wie rondrijdt in de gemeente ziet dat er hier jaarlijks in oppervlakte voor verschillende voetbalvelden wordt volgebouwd.

10. Igemo kan een schadeclaim van zes miljoen op tafel leggen als de gemeente dit project stopt. Het is maar de vraag of dit bedrag niet zal oplopen indien het project in een latere fase wordt afgeblazen. Nog bijkomend. Dit gaat om een eerste fase. De reden om te faseren is om te kunnen evalueren of men daarna verder verkavelt. Aangezien Igemo reeds gronden in de andere zones heeft gekocht zullen zij aandringen om ook de andere fazes te ontwikkelen (wegens financiële redenen). Dan begint dus terug het spel met rechter en betrokken partij zoals we voor fase 1A hebben gekend. Dit bestuur kon de stekker uitgetrokken hebben tijdens hun aantreden en dan waren de kosten lager uitgevallen.  Nu moet het gemeentebestuur als een goede huisvader erover waken dat ze ingedekt is tegen zulke schadeclaims. Zo niet neemt de gemeente hier onverantwoorde risico’s . En de rekening zal met de jaren verder aandikken.  

Ziedaar de 10 redenen waarom  Vlaams Belang geen voorstander is om het licht op groen te zetten voor de ontwikkeling van dit gebied. 

En ik meen dat deze opsomming ook de visie vormt van de brave inwoners rond dit gebied. Braaf omdat ze hier niet zijn om met bloempotten te gooien of met tractoren het gemeentehuis te bezetten zoals andere comités in het verleden wel deden. Braaf omdat ze zich telkens met correcte juridische middelen verweren en ondanks hun gelijk toch telkenmale opnieuw worden opgezadeld met nieuwe spitsvondigheden van hogerhand. Ook na vandaag zullen deze brave burgers de handdoek niet in de ring gooien en wordt de juridische strijd verder gezet tot zelfs naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg als het moet. Het is maar dat de gemeenteraad zich daarvan bewust is. 

Tot slot verwijzen wij nog naar een studie van de Bond Beter Leefmilieu die stelt dat er geen enkele juridische grond meer aanwezig is om een ‘bestaand plan’ te hernemen. Uit de studie blijkt dat de woonuitbreiding in Maenhoevevelden geen duurzaam project biedt en er heel wat alternatieve oplossingen zijn waarbij open ruimte, bosgebied en overstromingsgebied kunnen gevrijwaard blijven. Verder wordt de bereikbaarheid van de Maenhoevevelden met het openbaar vervoer in vraag gesteld. Als alternatief voor nieuwbouw wordt door hen de omgeving van het kale station van Sint-Katelijne-Waver naar voren geschoven.

En om af te ronden, deze uitsmijter: we constateren hier het unieke feit in onze gemeente dat Groen al jaren akkoord gaat om dit grote stuk groen op te offeren voor wooncomfort dicht bij Mechelen.

Fractieleider Vlaams Belang

Jos Moeyersons   

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...